AFP

Türkiye’nin “savunmasız” sanayi stratejisi yayınlandı 1 Ocak 2013

Türkiye’nin 2015-2018 yılları için izleyeceği sanayi stratejisi resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı 89 sayfalık “Türkiye Sanayi Strateji Belgesi” mevcut durumu tespit, yeni vizyon, stratejik hedefleri belirleme aşamalarını takiben uygulamaya yönelik politika alanlarını, koordinasyon merkezlerini, Onuncu Kalkınma Planı ile ilişkisini ve eylem planını içeriyor. Toplamda 10 bakanlık, Türk Patent Enstitüsünden KOSGEB’e kadar pek çok devlet kurumu, iş ve işveren STK’larının katılım ve katkıları ile hazırlandığı açıklanan belgede Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan katkı alınmadığı anlaşılıyor. Belgede savunma alanına ilişkin düşünceler "Mevcut Durum" incelenirken bir cümle içinde geçiyor.  Türkiye'deki gelişmeler ve rekabet gücü başlığı altında yer alan cümle şöyle; Buna göre son dönemlerde ivme kazanan Ar-Ge ve yenilikçilik yatırımlarının imalat sanayi üretimine etkin bir şekilde yansıtılmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bu bağlamda altı yıllık dönem için ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik vizyonunu, önceliklerini ve hedeflerini içeren temel strateji belgesi olan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) (2011-2016) kapsamında; otomotiv, makine-imalat, bilgi ve iletişim teknolojileri (BIT) ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesi açısından güçlü olduğu öncelikli alanlar; enerji, su, gıda, savunma, uzay ve sağlık alanları da Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde ivme kazanılmasına ihtiyaç duyulan öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir. Türkiye'ye yön vermesi açısından küresel gelişmeleri ve sanayileşme stratejisini de inceleyen belge bu konudaki tespitlerinde şu ifadeye yer vermektedir; önümüzdeki dönemde teknolojik gelişmelerin belirli alanlarda yoğunlaşarak ekonomik, sosyal ve askeri gelişmeleri şekillendirmesi beklenmektedir. 10. Kalkınma Planı'na göre bu sektörlerin başında bilgi teknolojileri, otomasyon ve ileri üretim teknikleri ve sağlık teknolojileri gelmektedir.

Kısa Link : http://c4news.me/1QszA
Paylaş:
85. Sayı